THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ Miền Bắc

KẾT QUẢ THỐNG KÊ TẦN SUẤT LÔTÔ XSMB

  Ngày
\
Cặp số
15
-
2
16
-
2
17
-
2
18
-
2
19
-
2
20
-
2
21
-
2
22
-
2
23
-
2
24
-
2
25
-
2
26
-
2
27
-
2
28
-
2
1
-
3
2
-
3
3
-
3
4
-
3
5
-
3
6
-
3
7
-
3
8
-
3
9
-
3
10
-
3
Tổng
00   1                   1           1     1       4
01                 2                     1         3
02                   1   1         1           1   4
03   1     3             1                 1       6
04                       1 1 1         1       1   5
05             1 1     1           1               4
06       1 2 1     1   1   1   1 1               1 10
07             1                                   1
08     2 2 2   2 1 1           1         1         12
09   2   1   2       1       1       1 1     2 1   12
10       1     1   1     1   2     2 1           1 10
11                     2 2     1 1     2 1       1 10
12                             1             1     2
13             1   1   1   1         1   1         6
14 1         1           1           1 1   1 1     7
15 1         1       1           1         1 1     6
16   1 1   1   1 2                                 6
17   1             1 1 1                     2   1 7
18         1     2         2 1 1       1 2         10
19   1         1     1                         1   4
20   1     2   2                 1               1 7
21                 1     1 1       1               4
22   1     1         1   1 1       1   1           7
23   1   1 1                       1               4
24       1 1   1 1                               1 5
25       1       2       1             1 1 1   1   8
26       1 1     1 1     1         1           1   7
27     1       1           1         1   1         5
28                 1                               1
29     1 1       1     1       1                   5
30           1           1       1       1         4
31                     1 1                   1     3
32   1 2         2 1 1       1         1   1       10
33     1 1 2 1   1     1 1       1   1     1   1 1 13
34       2                               1 1       4
35 1       1                 1       1 1           5
36                       1             1     1 2 1 6
37           2           1   1       1   1         6
38     1             1     1                 1     4
39           1       1                     1     1 4
40             2     1   1   1       1 3 1 2       12
41 3 1                 1       1                   6
42               1       1 1 1     1     1     1 2 9
43         1 1   2 1 1   1   3             1 1     12
44   1       1               1   2 1         2 1   9
45                     1 1   1           1 1   2   7
46 1 1   1             1       1   2     1   1     9
47       2   2       1       1           1 1 1     9
48   1                                             1
49           1 2               1           1       5
50             1     1           1           1     4
51   1                   1           1             3
52 1                         1   1   1 1           5
53   1                           2                 3
54     1   1         1     1     2               1 7
55 1                   2     1           1 2       7
56                             1                   1
57   1 1                               1 1 1       5
58 1 1 1     1     2                 1             7
59         2       1                   1   1 2   1 8
60       1           1 1     1       2   2         8
61 1                                     1 1       3
62               1               1   1         2 1 6
63 1     1       1                   2             5
64 1   2   1       1 1 1                 1 1       9
65 1   2           1             1           1     6
66   1                   2 1   1       1   1       7
67         1 1   1         1               2 1   1 8
68     1         1   2         2 2       1 1       10
69     1 1   1 2   1   1 1     1 1 1 1 1       2   15
70   1   1               1         2   2       1 1 9
71           1   1         1     1     1 1         6
72   1 1       1       1                           4
73                     1   1       1               3
74                 1 1 1           1   1           5
75   1   1       1 1   1   1 2     1       1 2 2 1 15
76                           1 1 1   1           1 5
77     1 1     1     1 1   1 2 1 1 1           2 1 14
78         1 1 1     1     1         1 1       1   8
79                       1 1   2   1               5
80 1     1                           2       1     5
81       1         1                           1   3
82 2   1 1 1 2 1           1 1   1       1         12
83               1 1       2   1                   5
84 1         1         1               1     1     5
85   1 1   1         2               1           1 7
86 2 1       1     1 1     2   1       1           10
87     1         1 1           2                   5
88 1         1 1           2   2 1   1       1 1   11
89 1 1   1   1         1                     1     6
90 1   3     1                       1   1         7
91 1               1 1     1   1 1                 6
92                                     1     1   1 3
93 1             1   2         1           1     1 7
94 1 1         1             1       1           1 6
95             1                 1 2           1 1 6
96 1                               1               2
97                 1   1         1 2           1   6
98             1 1 1   1     1     1     1       1 8
99     1 1             1       1   1             2 7